ThienNhien.Net - Năm 2009, hoạt động quản lý khoa học ở Đồng Nai đã không ngừng được đổi mới, hướng về hoạt động quản lý ở cấp cơ sở. Các đề tài, dự án đã gắn nghiên cứu với thực tế sản xuất và đời sống.