Đã mấy tháng nay tôi hầu như không ngủ được. Tôi cảm thấy rất đau khổ và không biết phải thoát ra thế nào với mớ bòng bong mà mình đang mắc phải.