Ngay từ thời chiến tranh thế giới thứ nhất, quân đội các nước châu Âu đã dùng đến môtô. Khi đó, môtô không phải chỉ là một phương tiện giao thông.