Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1715/QĐ-TTg ngày 26/10/2009 phê duyệt Đề án đổi mới quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp theo hướng không phân biệt hình thức sở hữu và điều chỉnh quản lý, hoạt động, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước khi thực hiện cam kết gia nhập WTO, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.