ND - Nhiều trường đại học trong cả nước đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2009 - 2010. Năm học này ngành giáo dục và đào tạo lấy chủ đề: "Năm học đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng và đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu xã hội" trong các trường đại học, cao đẳng, nhằm tạo bước chuyển biến mang tính đột phá nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ CNH, HĐH đất nước.