Phong cách làm việc của người lãnh đạo là tổng hợp phương pháp, biện pháp tiêu biểu, ổn định mà người lãnh đạo sử dụng hằng ngày để thực hiện nhiệm vụ của mình. Phong cách làm việc của người lãnh đạo được quy định bởi chức năng, nhiệm vụ, phẩm chất đạo đức, tâm lý, tri thức, điều kiện hoạt động và sinh sống của người lãnh đạo.