- Đánh giá cán bộ là khâu đầu tiên trong công tác cán bộ, là căn cứ để tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dựng, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ.