(Chinhphu.vn) – Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW đã giúp khai thác, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, phát huy tối đa tiềm năng, nguồn lực đất đai.