Có thể thấy tổ chức chính quyền địa phương ở nước ta hiện đã được kiện toàn hơn nhiều so với giai đoạn trước, nhưng trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, mô hình chính quyền địa phương cũng cần có sự “chuyển mình”…