(Toquoc) – “Chủ trương của doanh nghiệp vận tải hàng hóa TP.HCM là chưa tăng phí dịch vụ trong thời điểm nhạy cảm này”.