VH- Nếu tính một cách đầy đủ thì đến nay Đoàn nghệ thuật Đam San tỉnh Gia Lai đã vừa tròn 55 năm tuổi.