(VOV) - Chuyến thăm thể hiện sự quan tâm của Đất liền đối với cán bộ, chiến sĩ Đảo xa.