Không biết độ mờ da gáy từ 2,3 – 2,5 của con tôi như trên có ảnh hưởng gì đến bệnh con tôi sau khi sinh không?