- Tình dục là một hoạt động để con người thực hiện chức năng duy trì nòi giống, tuy nhiên, ở khía cạnh nào đó, đây cũng là hoạt động để con người tự “giải khuây” và có ý nghĩa tích cực đối với đời sống tinh thần.