(TBKTSG) - Đình công là một trong những biện pháp chủ yếu mà người lao động được quyền sử dụng để bảo vệ các lợi ích hợp pháp của mình. Quyền đình công đã được ghi nhận tại điều 8 Hiến chương quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa được thông qua tại Liên hiệp quốc năm 1966.