Được xây dựng vào thời Hậu Lê (1852), đình Lương Sơn nằm trên địa bàn xã Bắc Sơn, huyện Đô Lương ( Nghệ An) là một ngôi đình lớn, có kiểu kiến trúc điêu khắc chạm trổ mang tính nghệ thuật cao. Đây là một địa điểm liên lạc quan trọng của Đảng trong thời kỳ bí mật, là nơi thành lập Chi bộ Đảng cộng sản Đông Dương đầu tiên, nơi tập hợp lực lượng quần chúng vùng lên đấu tranh đòi giảm sưu thuế. Đây cũng chính là nơi ghi lại chứng tích 7 chiến sĩ cách mạng của Làng Lương Sơn bị thực dân Pháp và bè lũ tay sai giết hại trong tháng 4/1931.