Hỏi: Đề nghị quý Báo cho biết công cụ hỗ trợ được trang bị cho những lực lượng nào? Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ do cơ quan nào cấp? (Trần Ngọc Lễ, phường 5, quận 3, TP HCM)