Hỏi: Đề nghị quý báo cho biết điều kiện để được dự thi nâng ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương?