Chuyển làn đường không đúng nơi được phép hoặc không có tín hiệu báo trước;đi không đúng phần đường, làn đường quy định hoặc điều khiển xe đi trên hè phố; điều khiển xe chạy dàn hàng ngang từ 3 xe trở lên bị phạt từ 80.000 -100.000 đ.