- Cuộc khủng hoảng Syria vẫn chưa có hồi kết khi công việc nội bộ của quốc gia Trung Đông này ngày càng bị phức tạp hóa bởi các quan điểm khác nhau không chỉ của người Syria.