Điểm chuẩn Học viện Báo chí Tuyên truyền năm 2009

Lao Động - 

Học viện Báo chí Tuyên truyền đã công bố điểm chuẩn năm 2009. Đây là điểm dành cho học sinh phổ thông - khu vực 3, mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,5 điểm, mỗi đối tượng ưu tiên cách nhau 1 điểm.

(LĐĐT) -

Các ngành đào tạo

Mã ngành

Khối

Điểm chuẩn 2009

Hệ Đại học

Xã hội học

521

D1

16,0

Triết học Mác - Lênin

524

C

18,0

D1

16,0

Chủ nghĩa xã hội khoa học

525

C

17,5

Kinh tế chính trị

526

C

20,5

D1

16,0

Quản lý kinh tế

527

C

20,5

D1

18,0

Lịch sử Đảng

528

C

17,5

Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

529

C

19,5

Quản lý tư tưởng - văn hóa

530

C

17,0

Chính trị học

531

C

19,5

Quản lý xã hội

532

C

20,5

Tư tưởng Hồ Chí Minh

533

C

18,5

Giáo dục chính trị

534

C

16,0

Văn hóa học

535

C

16,0

D1

15,5

Xuất bản

601

C

21,0

D1

18,0

Báo in

602

C

21,0

D1

18,5

Báo ảnh

603

C

19,0

D1

17,0

Báo phát thanh

604

C

21,0

D1

17,5

Báo truyền hình

605

C

21,0

D1

18,5

Quay phim truyền hình

606

C

20,5

D1

17,0

Báo điện tử

607

C

21,0

D1

18,0

Thông tin đối ngoại

608

C

23,0

D1

19,5

Quan hệ công chúng

609

C

22,0

D1

19,0

Quảng cáo

610

C

22,5

D1

18,5

Biên dịch tiếng Anh

751

D1

15,5

T.B