Sử dụng mỹ phẩm không nguồn gốc có thể gây dị ứng. ( Ảnh: NGUYỄN ĐĂNG )