Trời mưa mưa, mát mát mà đi măm măm dê nướng thì còn gì bằng nữa.