(Dân trí) - "Căn hộ trên 70m2 được phép chia hai hoặc ba thành những căn hộ dưới 40m2. Nhà nước nên khhuyến kích đầu tư và khẩn trương ban hành các quy định hướng dẫn doanh nghiệp đầu tư căn hộ dưới 40m2".