Sở Giao thông vận tải Hải Phòng đã có cuộc họp bàn, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét trách nhiệm và hình thức kỷ luật đối với ông Đàm Xuân Lũy, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải có thiếu sót trong việc không trực chỉ đạo khi cơn bão số 8 đổ bộ vào Hải Phòng.