QĐND - Qua nhiều năm tổ chức các khóa học cho sinh viên các trường đại học tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội I, tôi nhận thấy rằng, khi bắt đầu tiếp cận bộ môn giáo dục quốc phòng, cơ bản các em đều có ý thức tự giác, hào hứng trong học tập. Đặc biệt, các vấn đề về thời sự chính trị, xã hội, biển, đảo… của đất nước được các sinh viên thường xuyên quan tâm, tìm hiểu. Đây là tín hiệu tốt, góp phần quan trọng để mỗi sinh viên có động cơ, thái độ đúng đắn trong học tập, nhằm trang bị thêm nhận thức, nâng cao ý thức trách nhiệm của mình đối với công tác quốc phòng.