Thời gian thấm thoát đã 25 năm, kể từ ngày người nhạc sĩ tài hoa về cõi vĩnh hằng.