(VOV) - Theo báo cáo đề xuất của các Sở, ngành liên quan của tỉnh Bình Định, việc đầu tư nâng cấp thủy điện Sông Vố có tính khả thi, mang lại hiệu quả, góp phần bổ sung nguồn năng lượng quốc gia.