UBND tỉnh Bình Phước đã có công văn đề nghị Sở Tư pháp tỉnh tham mưu thu hồi và hủy bỏ quyết định xác định lại giới tính cho anh Phạm Văn Hiệp từ nam sang nữ...