GD&TĐ - Thực hiện việc Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, trên nhiều diễn đàn đang đề cập đến một xu hướng ra đề mở.