(GD&TĐ) - TP.HCM đang hướng đến việc xây dựng xã hội học tập, trong đó vấn đề quan trọng nhất là xóa bỏ rào cản về nhận thức, tăng cường cơ hội học tập suốt đời trong các tầng lớp nhân dân, qua đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Theo đó, khái niệm học tập cần được thay đổi theo hướng mở: học tập không chỉ diễn ra trong lớp chính khóa, trong các trường phổ thông, đại học chính quy mà còn được tổ chức ở bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu và với bất kỳ đối tượng nào.