QĐND - Hiện nay, ở cơ quan đơn vị nào cũng có hòm thư góp ý. Hòm thư thực sự là cầu nối, là nơi chuyển giúp tâm tư, tình cảm, những đề nghị, góp ý… mà đôi khi vì lý do tế nhị, người cần bày tỏ không tiện nói ra trong cuộc họp, hoặc không có điều kiện dự các cuộc họp để bày tỏ.