“Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập” là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm của Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam (nhiệm kỳ 2007-2012). Với sự nỗ lực của các cấp hội cơ sở, trong nửa nhiệm kỳ vừa qua đã có nhiều mô hình hiệu quả, giúp gần 1.100.000 hộ hội viên nghèo vươn lên no đủ. Song, để xóa nghèo bền vững thì vấn đề dạy nghề và tạo việc làm vẫn là nỗi trăn trở nhất trong hoạt động của các cấp hội LHPN cả nước.