Những năm gần đây, công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở nước ta luôn được đẩy mạnh, gắn với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", qua đó góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin và quyết tâm của cán bộ, đảng viên và nhân dân.