- Tại Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 16 (khóa IX) vừa qua, Kết luận của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về một số giải pháp đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam" đã được các đại biểu sơ kết, đánh giá cũng như bàn một số nội dung trọng tâm để đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động trong thời gian tới.