(VOV) - “Đảng tự chỉnh đốn là rất đúng, nhưng Đảng phải được nhân dân chỉnh đốn và nhân dân chỉnh đốn Đảng vì chính lợi ích của Đảng và cuối cùng là vì lợi ích của dân tộc”.