ND- Sau một thời gian dài buông lỏng quản lý, thiếu kinh phí đầu tư sửa chữa, nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi, đến nay, hầu hết các công trình đã xuống cấp, làm suy giảm năng lực tưới, tiêu, khó đáp ứng được yêu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp, vệ sinh môi trường và nhu cầu nước sạch ở nông thôn. Vì vậy, việc đầu tư nâng cao hiệu quả các công trình thủy lợi đang được đặt ra cấp bách.