(baodautu.vn) Thay đổi cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu, tập trung vào những mặt hàng có giá trị cao và cải tiến năng suất…là bước chuyển của một bộ phận doanh nghiệp dệt may.