Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào, trong 10 tháng qua Lào đã cấp phép cho 20 dự án của Trung Quốc với số vốn 247 triệu USD, hiện nay Chính phủ đang xem xét 58 dự án khác của các công ty Trung Quốc. Khi được thông qua, đầu tư của Trung quốc sẽ gia tăng mạnh, thậm chí có thể cao hơn cả mức đầu tư của Thái Lan và Việt Nam.