Trước kia, khi các cụ đặt tên cho con trai, tên đệm dứt khoát phải là “Văn”, đặt tên cho con gái, tên đệm nhất định phải là “Thị”. Nhiều dòng họ cũng có “luật bất thành văn” là tên con cháu không được phạm “húy”, tức là không được trùng với tên của các ông, cụ, kỵ…. nhiều đời. Mở rộng ra, không được phạm “húy” tới các danh nhân, anh hùng dân tộc…