TTO - Bạo hành công sở, đặc biệt là bạo hành về tinh thần, ít được chú ý nhưng để lại hậu quả không kém bạo hành gia đình, và cách giải quyết cũng khá phức tạp. Vậy phải làm gì nếu gặp tình trạng này?