Năm tháng qua đi, nhưng thế hệ những người tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thần thánh của dân tộc còn đọng mãi trong ký ức phong trào "Ba sẵn sàng”-một trong những phong trào thi đua yêu nước in đậm dấu ấn lịch sử hào hùng của một thời chống Mỹ.