(Đất Việt) Tiếp theo tác phẩm Kỷ yếu Hoàng Sa, NXB Thông tin và Truyền thông vừa xuất bản và phát hành cuốn sách Dấu ấn Việt Nam trên biển Đông.