ND - Những năm qua, tỉnh Hưng Yên luôn luôn quan tâm, đầu tư cho công tác đào tạo nghề nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu phát triển, tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế, phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp trước năm 2020.