Hiện trên cả nước có tới hơn 7.000 công ty quảng cáo nhưng nguồn nhân lực cho lĩnh vực này thực sự vẫn chưa được đào tạo theo bài bản.