ND - Trong giai đoạn hiện nay, đào tạo nghề nói chung và đào tạo nghề cho lao động nông thôn nói riêng luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước. Điều này không chỉ thể hiện trong các Văn kiện mà cả trong các văn bản chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng và Chính phủ.