ND- Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020", của Chính phủ có tổng kinh phí đầu tư gần 26 nghìn tỷ đồng, bình quân mỗi năm đào tạo nghề cho khoảng một triệu lao động nông thôn (LĐNT). Lộ trình chia làm ba giai đoạn, trong đó, giai đoạn 2009 - 2010 dạy nghề cho khoảng 800.000 người, đồng thời thí điểm đào tạo 50 nghề. Giai đoạn 2011 - 2015, đào tạo nghề cho 5,2 triệu LĐNT và giai đoạn 2016 - 2020 là sáu triệu LĐNT.