LTS: Chất lượng, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ ban CHQS xã, phường, thị trấn là một trong những yếu tố quyết định chất lượng công tác quốc phòng, quân sự địa phương và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Bộ Quốc phòng đã "đi tiên phong" đào tạo chức danh và không ngừng nâng cao trình độ cán bộ quân sự xã, phường từ trung cấp chuyên nghiệp lên cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở. Nhóm phóng viên Báo Quân đội nhân dân vừa khảo sát tại một số địa phương, tìm hiểu kinh nghiệm tạo nguồn, đào tạo và sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ này.