Kon Tum là tỉnh miền núi, biên giới, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào còn nhiều khó khăn; cơ sở hạ tầng không đồng bộ; nhiều xã vùng sâu, vùng xa khá biệt lập và cách khá xa trung tâm hành chính của huyện. Kon Tum có trên 53% là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí thấp, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ cán bộ nói chung, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nói riêng. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum thường xuyên chỉ đạo, quán triệt cho các ngành, các cấp thực hiện đúng phương châm “đào tạo phải gắn với quy hoạch và bố trí, sử dụng cán bộ”; chú trọng nâng cao chất lượng công tác đào tạo cán bộ theo kế hoạch, cán bộ yếu, thiếu ở lĩnh vực nào thì đào tạo, bồi dưỡng về lĩnh vực đó để phù hợp tiêu chuẩn chức danh, sở trường công tác.