Chúng tôi trân trọng giới thiệu danh sách các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13.